NWO Programma
Heritage education, plurality of narratives and shared historical knowledge

Eerdere activiteiten

2013

6-7 juni 2013, Internationale Conferentie Tangible Pasts? Questioning Heritage EducationTangible Pasts Logo
Internationale conferentie voor wetenschappers en professionals over het gebruik van erfgoed in musea, scholen en digitale omgevingen. De conferentie werd gehouden op 6-7 juni in Rotterdam (De Doelen, Jurrianse complex) en werd georganiseerd door het onderzoeksteam van het NWO Programma Erfgoededucatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Keynote-sprekers: Maria Grever (NL), Peter Seixas (Canada), Peter Aronsson (Zweden), Bruce Van Sledright (VS), Carla van Boxtel (NL) en Brenda Trofanenko (Canada). Meer informatie op de conferentie-website.

27 april - 1 mei, Annual Meeting American Educational Research Association (San Francisco)
Geerte Savenije presenteerde het paper "Students’ narratives of slavery heritage and their learning experiences".

22-24 april, Promovendisymposium Huizinga Instituut - Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis (Hilversum)
Pieter de Bruijn presenteerde zijn paper "Traces and places of the Holocaust. A comparison of English and Dutch heritage educational resources". Geerte Savenije gaf haar presentatie "Pupils’ narratives of slavery heritage and their learning experiences".

2012

16 oktober 2012, CHC Researchgroep-bijeenkomst over Holocaust Educatie
Op de oktober-bijeenkomst van de onderzoeksgroep van het Centrum voor Historische Cultuur presenteerden twee promovendi een paper, die onderzoek doen gerelateerd aan het veld van Holocaust-educatie. Marc van Berkel liet zien hoe Duitse en Nederlandse schoolboeken omgaan met de geschiedenis van de Holocaust (1960-2010). Pieter de Bruijn zette uiteen hoe erfgoed-educatieve materialen dit onderwerp benaderen in Nederland en Engeland.

11-13 juli 2012, Jaarlijkse conferentie, Centre for Learner Identity Studies
De vierde editie van deze jaarlijkse conferentie, georganiseerd door het Centre for Learner Identity Studies, Edge Hill University (UK), had betrekking op de thema's identiteit, overheid en onderwijs. Geerte Savenije presenteerde een paper, gebaseerd op haar onderzoek naar de entrance narratives van leerlingen met betrekking tot erfgoed van de transatlantische slavenhandel en hun ideeën over betekenisgeving.

21 juni 2012, Conferentie Cultuurnetwerk over cultuureducatie
Deze jaarlijkse conferentie, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, beoogt een platform te bieden waar onderzoekers op het gebied van kunst- en cultuureducatie hun werk kunnen presenteren en bediscussiëren. Dit jaar werd de conferentie samen georganiseerd met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Carla van Boxtel had een symposium georganiseerd over betekenisvol leren met betrekking tot erfgoed-, media- en kunsteducatie. Geerte Savenije presenteerde in deze sessie enkele resultaten van haar case study over slavernij-erfgoed.

7 juni 2012, Dag van de CultuureducatieDag van de Cultuureducatie
Dit jaar stond op deze dag het thema 'samenwerking' centraal. In een drietal keynotes en enkele deelsessies werden verschillende vormen van samenwerking tussen onderwijs, culturele instellingen en welzijnsorganisaties belicht. Samen met Gundy van Dijck gaf Stephan Klein een workshop over het NWO Valorisatie-project Dynamisch Erfgoedonderwijs. De dag werd georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, CANON Cultuurcel Vlaanderen en het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

24 mei 2012, Bijeenkomst research-groep Centrum voor Historische Cultuur
Geerte Savenije heeft een paper gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Centrum voor Historische Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar paper, getiteld 'How could someone possibly do this and not feel bad?' Students' narratives about slavery history and heritage, besprak zij een deel van de resultaten van haar case study over de transatlantische slavenhandel, waarbij ze inzoomde op de entrance narratives van leerlingen.

30 maart 2012, KNHG Voorjaarscongres
KNHG LogoDit congres, dat werd georganiseerd samen met de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland, had als doel om recente inzichten en kwesites uit het vakgebied van 'global history' te koppelen aan problemen die docenten tegenkomen in hun 'global classrooms'. Samen met twee docenten geschiedenis organiseerde Stephan Klein een workshop over herinneringsculturen en identiteit. Maria Grever trad op als dagvoorzitter.

16-17 februari 2012, Geschichtsdidaktik Empirisch 12
De lerarenopleiding van de Fachhochschule Nordwestschweiz in Bazel, Zwitserland organiseerde een conferentie over empirisch onderzoek op het gebied van geschiedenisdidactiek. In hun keynote gingen Maria Grever en Carla van Boxtel in op ontwikkelingen in het empirisch onderzoek rond geschiedenisdidactiek in Nederland. Pieter de Bruijn en Stephan Klein presenteerden een paper gebaseerd op onderzoek uit hun case studies naar de Tweede Wereldoorlog.

2011

6 december 2011, Workshop Kennismarkt OCW
Op de kennismarkt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaf Stephan Klein een workshop getiteld Erfgoededucatie: gedeelde historische kennis in een verdeelde wereld. De kennismarkt is bedoeld om ambtenaren te informeren over resultaten van onderzoek.

23 november 2011, Erfgoedarena over erfgoededucatie
Samen met de Reinwardt Academie organiseerde Erfgoed Nederland deze bijeenkomst in Amsterdam waarin de vraag centraal stond: 'Wat is de definitie van erfgoededucatie?'. Carla van Boxtel leverde een bijdrage waarin ze inging op wat we onder erfgoededucatie kunnen verstaan.

18 november 2011, International Master Class Heritage EducationCover Publicatie
Het hoofdthema van deze master class, georganiseerd in samenwerking met Erfgoed Nederlandin de Bazel in Amsterdam, was de betekenis van erfgoed voor jongeren in een globaliserende en multiculturele samenleving. ‘s Ochtends waren er lezingen van buitenlandse experts op het gebied van erfgoed en educatie. In de middag waren er workshops waarin ‘identiteit & betekenisgeving’ en ‘leren door ervaren’ centraal stonden.

De dag was bedoeld voor educatieve (staf)medewerkers van erfgoedinstellingen, ontwikkelaars van educatief materiaal voor erfgoedinstellingen en erfgoededucatieconsulenten uit de provincies. Deelnemers ontvingen vooraf de publicatie Heritage education. Challenges in dealing with the past met bijdragen van de experts en het onderzoeksteam. Deze publicatie is nu verkrijgbaar via de webwinkel van Erfgoed Nederland.

16-21 september 2011, ICOM-CECA conferentie 2011
De conferentie van ICOM CECA richtte zich dit jaar op kwaliteitscriteria voor museumeducatie. Wat is goede museumeducatie en hoe kan de kwaliteit van museumeducatie verbeterd worden? Geerte Savenije en Pieter de Bruijn gaven beiden een paper op deze conferentie, gebaseerd op hun case-studies over de transatlantische slavenhandel. Terwijl Savenije inging op de perspectieven van leerlingen en hun leerervaringen, concentreerde De Bruijn zich op het concept 'multiperspectiviteit' in educatieve materialen van musea.

29 augustus tot 3 september 2011, EARLI en JURE conferentie 2011
In augustus en september dit jaar vonden de 14e biennale conferenties van EARLI en JURE plaats, ditmaal in Exeter, Engeland. Op deze conferenties is er aandacht voor onderzoek op het gebied van leren en onderwijs. Eén van de keynotes werd gegeven  door Carla van Boxtel en Jannet van Drie, Historical reasoning in the classroom. A domain-specific approach to learning and instruction. Geerte Savenije presenteerde in een poster sessie de eerste resultaten van haar case study over een erfgoedproject over slavernij.

9 mei 2011, Studiedag Migrerende herinnering/ Herinneringen van migratie
Promovenda Norah Karrouche organiseerde deze studiedag aan de Erasmus Universiteit met als thema herinneringsculturen en erfgoedpraktijken van migratie in de Lage Landen. Geerte Savenije gaf een paper met de titel Learning about slavery heritage in multicultural classrooms: students' entrance narratives and their ideas on significance. Maria Grever verzorgde het afsluitende paper.

28 maart 2011, Nationale LIO-dag geschiedenis
De nationale LIO-dag vond dit jaar plaats in Groningen. Geerte Savenije heeft hier een workshop gegeven over entrance narratives van leerlingen en hoe docenten leerlingen kunnen stimuleren deze te expliciteren, uit te wisselen en te verrijken met meerdere perspectieven.

17 maart 2011, Symposium over Historiana door Steven Stegers en Pieter de Bruijn
Het Centrum voor Historische Cultuur organiseerde een research meeting waar Steven Stegers MA (EUROCLIO) een presentatie heeft gegeven over het online programma Historiana, People on the move - Rights & Responsibilities. Historiana is een initiatief van EUROCLIO en Erfgoed Nederland waarbij een online, interactieve multimedia tool voor het leren en doceren van algemene thema's in geschiedenis en erfgoed wordt ontwikkeld. Pieter de Bruijn was coreferent, Does every shoe fit? Multiperspectivity in heritage education. Voor meer praktische informatie zie de uitnodiging.

3 februari 2011, Discussiebijeenkomst Cultuur in de Spiegel
Sinds de start twee jaar geleden is het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel veelbesproken. Naast positieve geluiden over de kracht van het theoretisch kader, worden ook kritische vragen gesteld. Cultuurnetwerk Nederland organiseerde in samenwerking met het projectteam Cultuur in de Spiegel een discussiebijeenkomst met als hoofdvraag wat de theorie betekent of kan betekenen voor de inrichting van het onderwijs. Carla van Boxtel werd gevraagd een commentaar voor te bereiden. De bijeenkomst was te volgen via een live webcast. Deze is onder andere op de website van Cultuur in de Spiegel online terug te kijken zijn.

20 januari 2011, Symposium jongeren en monumenten
"Respect, dit gebouw heeft meer gezien dan jij" was de titel van dit symposium dat inging op de vraag hoe jongeren bij monumenten betrokken kunnen worden. Het symposium werd georganiseerd door Stichting Onze Schatten. Carla van Boxtel presenteerde een paper, getiteld Erfgoededucatie in Nederland: wat wordt eigenlijk geleerd?.

2010


7 en 8 december 2010, Digitaal Erfgoedconferentie
Op 8 december organiseerden Carla van Boxtel, Ruben Smit (Reinwardt Academie) en Geerte Savenije een workshop op de zesde editie van de Digitaal Erfgoedconferentie in Rotterdam. Deze conferentie is een initiatief van het landelijk sectorinstituut Erfgoed Nederland en het kennisplatform Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Dit jaar was het thema Lang Leve Leren! en lag de focus op digitale ontwikkelingen rond erfgoed en educatie. Veel presentaties zijn terug te vinden op de site van de conferentie.

11-14 november 2010, Internationale Training Seminar EUROCLIO Historiana
Dit eerste EUROCLIO Seminar binnen het intiatief Historiana vond plaats in Den Haag en richtte zich op het doceren van Europese geschiedenis en Europees erfgoed vanuit meerdere perspectieven. Maria Grever en Pieter de Bruijn hebben deze seminar bijgewoond. Voor meer informatie zie het programma.

Oktober 2010, Artikel in tijdschrift VGN
In het oktobernummer van Kleio, het tijdschrift van de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN), is een artikel verschenen van Carla van Boxtel, Pieter de Bruijn, Maria Grever, Stephan Klein en Geerte Savenije. Het artikel, getiteld 'Dicht bij het verleden. Wat kunnen erfgoedlessen bijdragen aan het leren van geschiedenis?', is een theoretische verkenning van erfgoed en erfgoededucatie, waarbij we ons richten op de potentiële waarde en aandachtspunten voor het geschiedenisonderwijs.

28-30 oktober 2010, Internationale Seminar Understanding history and the construction of identities in a global world
Dit internationale seminar met als volledige titel Understanding history and the construction of identities in a global world: de-nationalizing history teaching? werd georganiseerd door Mario Carretero van de Autónoma University Madrid. Maria Grever presenteerde het paper 'Communality and Plurality. Reflections on history and heritage education in a globalising society'. Voor meer informatie: www.uam.es/otros/history/default.html

2-3 september, EARLI SIG10 & 21 Conferentie
Geerte Savenije heeft een poster gepresenteerd op de internationale conferentie Moving through cultures of learning, georganiseerd door de bijzondere interessegroepen SIG 10 ‘Social interaction in learning and instruction’ en 21 ‘Learning and teaching in culturally diverse settings’ van de Europese vereniging voor leren en doceren (EARLI). Savenije nam ook deel aan een JURE-sessie voor junior-onderzoekers waarin het methodologisch ontwerp van haar studie centraal stond.

22-28 augustus, 21ste Internationaal Congres voor de Historische Wetenschappen
In augustus kwamen historici van over de hele wereld bijeen in Amsterdam om deel te nemen aan het 21st International Congress of Historical Sciences, dat elke vijf jaar plaatsvindt. Maria Grever organiseerde samen met Peter Seixas (hoogleraar educatie, Universiteit van British Columbia, Vancouver) een sessie, getiteld Historical consciousness and cultural identities in a globalising world. Changing roles of school history?. Maria Grever en Carla van Boxtel leverde een bijdrage aan dit panel. Zij gaven ieder afzonderlijk een paper over erfgoededucatie in relatie tot historisch besef en geschiedenisonderwijs in mondialiserende samenlevingen.

Stephan Klein presenteerde een paper in het panel The present as challenge to the teaching of history, georganiseerd door Kaat Wils (universitair hoofddocent geschiedenisdidactiek en Europese cultuurgeschiedenis, Katholieke Universiteit Leuven). Klein presenteerde enkele voorlopige resultaten van zijn onderzoek naar de perceptie van erfgoed en erfgoededucatie onder geschiedenisdocenten en erfgoededucatoren.

18-20 augustus, Internationale conferentie Katholieke Universiteit Leuven
Op de internationale conferentie Longing for the present: the history of history education and the temptations of modernity (1600-2000), georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, gaf Maria Grever een lezing over presentisme en historische afstand in relatie tot erfgoededucatie.
Promovendi Pieter de Bruijn en Geerte Savenije presenteerden ieder afzonderlijk een poster over hun onderzoek aan een publiek bestaande uit historici en experts uit het veld van geschiedenisonderwijs.

22 april, NWO Onderzoeksworkshop over Trans-Atlantische Slavenhandel
Samen met het Tropeninstituut organiseerde het Centrum voor Historische Cultuur een onderzoeksworkshop getiteld Heritage education and the Atlantic Slave Trade. Na een rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling over Marroncultuur in het Tropenmuseum, presenteerden Stephan Klein (postdoc NWO-programma erfgoededucatie) en Ruth Fisher (manager leerprojecten van het Engelse Understanding Slavery Initiative) een paper gerelateerd aan erfgoededucatie en de Trans-Atlantische Slavenhandel.

22-28 maart, EUROCLIO-conferentie voor docenten geschiedenis
Dit jaar werd de jaarlijkse conferentie van de Europese vereniging van geschiedeniseducatoren (EUROCLIO) gehouden in Nijmegen. Het thema van de conferentie, die primair bedoeld is voor geschiedenisonderwijzers, werd omschreven als A bridge too far? Teaching common European history. Themes, perspectives and levels. Carla van Boxtel en Maria Grever, programmaleiders van ons NWO-onderzoek naar erfgoededucatie, presenteerden een paper. Van Boxtel en Grever gingen respectievelijk in op de potentie van erfgoededucatie voor geschiedenisonderwijs en de spanning tussen gemeenschappelijkheid en pluraliteit in multiculturele geschiedenisklassen.

2009

1 december, NWO Onderzoeksworkshop over herinnering Tweede Wereldoorlog
Geerte Savenije en Pieter de Bruijn presenteerden een paper over hun onderzoek in relatie tot het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog op een onderzoeksworkshop georganiseerd door het Centrum voor Historische Cultuur en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Deze workshop, getiteld Heritage education and the dynamics of World War II memory, werd afgesloten met een presentatie van geschiedsdidacticus Terry Haydn die reflecteerde op ideeën rond erfgoededucatie en geschiedenisonderwijs in het Verenigd Koninkrijk.

2 september, Symposium over doelen en evaluatie van erfgoededucatie
Erfgoed Nederland, Cultuurnetwerk Nederland en de Erasmus Universiteit organiseerden gezamenlijk het symposium Doelen en evaluatie van erfgoededucatie: praktijk en onderzoek in wisselwerking. Carla van Boxtel gaf een lezing op deze bijeenkomst over de doelen van erfgoededucatie in relatie tot geschiedenisonderwijs. De Nederlandse versie van deze lezing is te vinden in het verslag dat Erfgoed Nederland schreef over dit symposium.