Compensatie- en herkansingsregeling

Bachelor Geschiedenis
Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

De compensatie- en herkansingsregel van de Erasmus School of History, Culture and Communication is als volgt bepaald:

Er worden twee studiefasen onderscheiden:

 • Bachelor-1 (BA-1)
 • Bachelor-2/3 (BA-2/3)

Compensatie

In zowel Bachelor-1 als Bachelor-2/3 mag een onvoldoende cijfer (minimaal een 5.0) voor een vak worden gecompenseerd met een cijfer van 7.0 of hoger voor een ander vak. Onderstaande bepalingen zijn hier van toepassing:

 1. In het gehele BA-1 programma mogen maximaal twee vijven gecompenseerd worden.
 2. In het gehele BA-2/3 programma mogen maximaal twee vijven gecompenseerd worden.
 3. Een onvoldoende voor een vak (min. 5.0) dient gecompenseerd te worden door een voldoende (min. 7.0) voor één of meer vakken waarvoor in totaal minimaal hetzelfde aantal studiepunten (EC) is toegekend als voor het vak met de onvoldoende.
 4. De volgende onderdelen kunnen niet worden gecompenseerd: Bachelor Thesis Class, Bachelor Thesis, vakken van het uitwisselingsprogramma en de stage. Deze onderdelen kunnen ook niet worden gebruikt om onvoldoendes van andere vakken te compenseren. Keuzevakken van ESHCC kunnen wel gecompenseerd worden, externe keuzevakken niet.
 5. De compensatie wordt pas toegekend wanneer de student aan alle eisen van de studiefase heeft voldaan op de compensatie na.

Herkansing

Tot het afleggen van een tentamen en het behalen van een resultaat voor een vak wordt per studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven: dat wil zeggen een regulier tentamen na afsluiting van de collegecyclus en een herkansing. Onderstaande bepalingen zijn hier van toepassing:

 1. Het aantal toegestane herkansingen is gelimiteerd:
  1. In het BA-1 programma mogen maximaal drie vakken worden herkanst. Dit betreft alleen de schriftelijke hertentamens.
  2. In het BA-2/3 programma mogen jaarlijks drie vakken worden herkanst. Dit betreft de schriftelijke hertentamens en uitsluitend vakken die binnen de ESHCC worden aangeboden.
  3. Ook een schriftelijk tentamen dat als voldoende (5.5 of hoger) is beoordeeld mag worden herkanst, waarbij de regel geldt dat het hoogst behaalde resultaat telt. Dit kan alleen binnen het academisch jaar dat het vak gevolgd is.
 2. Voor een tentamen in de vorm van een eindopdracht, paper of werkstuk dat het zwaarst weegt in de toetsing van het vak, waarvoor een onvoldoende (5.4 of lager) is behaald, wordt in hetzelfde studiejaar een mogelijkheid tot herkansen aangeboden. De student heeft 15 werkdagen de tijd om een herzien werkstuk in te leveren, geteld vanaf het moment dat de student het cijfer en de feedback op de eerste versie ontvangt. Het cijfer voor deze herkansing zal altijd maximaal een 6.0 zijn.
 3. Een tentamen in de vorm van een eindopdracht, paper of werkstuk dat als voldoende (5.5 of hoger) is beoordeeld mag niet worden herkanst.
 4. In afwijking van het voorgaande geldt dat een deeltoets of deelopdracht maar eenmaal per jaar wordt aangeboden en dus geen herkansing kent.
 5. Bovenstaande bepalingen hebben tot gevolg dat reeds behaalde vakken niet opnieuw gevolgd en herkanst kunnen worden in een volgend studiejaar.