Toetsen en beoordelen

Kwaliteitsborging toetsen

De borging van de kwaliteit van toetsen is een hoofdtaak van de examencommissie. De basis voor de kwaliteitszorg rondom toetsen is voor de ESHCC beschreven in het Toetsbeleid dat nader is uitgewerkt in een kwaliteitskader bestaande uit de Toetsplannen van de opleidingen en het Toetsprotocol van de examencommissie.

Voor de borging van de kwaliteit van de toetsen heeft de examencommissie een procedure vastgelegd die bestaat uit een aantal structurele controles op theses en toetsen en aan toetsen verbonden randvoorwaarden. De verschillende controles worden beschreven aan de hand van de gebruikte instrumenten, de werkwijze en de planning gedurende het collegejaar. Daarnaast wordt in dit document beschreven wat de examencommissie kan doen indien uit de structurele controles of andere informatiebronnen blijkt dat de kwaliteit van toetsen mogelijk onvoldoende gewaarborgd is.

Uitgangspunt bij de controles is dat de examinatoren die door de examencommissie zijn benoemd voldoende bekwaam zijn om binnen het gestelde kader (toetsplan en toetsprotocol) te zorgen voor de constructie, afname, beoordeling en archivering van toetsen. De structurele controles zijn erop gericht om te zien of de procedures correct zijn gevolgd en of is voldaan aan voorwaarden die zijn gesteld in het toetsplan van de opleiding en het toetsprotocol van de examencommissie.

Bij de controles worden door de examencommissie altijd de kwaliteitseisen in acht genomen die zijn geformuleerd in de visie op toetsing :

  • Transparantie
  • Betrouwbaarheid
  • Validiteit
  • Efficiëntie

Vanaf 2014 bevat het jaarverslag van de examencommissie een rapportage over de uitvoering van de controles.

Toetsplannen

Cultuurwetenschappen

BA Algemene Cultuurwetenschappen

MA Kunst-en Cultuurwetenschappen

MA Arts and Culture Studies

Geschiedenis

BA Geschiedenis

MA Maatschappijgeschiedenis/History of Society

Media en Communicatie

MA Media Studies

Research MA Sociology of Culture, Media and the Arts